Quotation

Procedures for sending dispatch - Vietnam entry visa

            The Nguyen Dai Travel has the honor to inform the price of tourism visa as follows:

 

 

Type of visa

Document and guarantee fee

Visa fee at immigration counter

Period

 

Tourism

20.00usd

25.00usd

1 month//1time

 

 

25.00usd

50.00usd

1 month//multiple time

 

 

55.00usd

25.00usd

3 month//1time

 

 

60.00usd

65.00usd

3 month//multiple time

 

Note:

  • It should be takes from 3 working days to get visa upon the confirmation from the customer
  • Need a copy or scan of the passport face
  • Time of  incoming and out going

The Nguyen Dai Travel avails itself for this opportunity to renew to the Foreigner in Vietnam the assurances of its highest consideration.

Công văn nhập cảnh:
1. 1 tháng 1 lần/nhiều lần : 20-25$/người (chưa bao gồm phí nhà nước nộp tại sân bay nhập cảnh : 25-50$ )
Thời gian : 1-2 ngày làm việc (không kể t7, chủ nhật ) 
2. 3 tháng 1 lần/nhiều lần : 55-60$ (chưa bao gồm phí nhà nước nộp tại sân bay nhập cảnh : 25-50$ )
Thời gian : 3 ngày làm việc (không kể t7, chủ nhật ) 
*** Dịch vụ kèm theo: 
Đón làm thủ tục dán visa tại sân bay : 25-30$ 
* Thủ tục : 
1. Mặt hộ chiếu còn hạn 
2. Thông tin nhập cảnh

                                                                                                                                 On behalf of Nguyen Dai Devin.,LTD